• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
 • venujeme sa auditom od roku 1994
 • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
 • nezaujatosť
 • nezaťaženie vlastných zamestnancov
 • garancia výsledkov
žaba
Úvod -> Poskytované služby -> Zaobchádzanie s chemickými látkami a prípravkami

Chemická legislatíva

Zaobchádzanie s chemickými látkami a prípravkami


Chemická legislatíva je zameraná najmä na vytvorenie právnych predpokladov pre voľný pohyb tovaru - chemických látok a zmesí a ustanovuje základné princípy a podmienky klasifikácie, označovania, balenia, testovania, oznamovania a správnej laboratórnej praxe, vývozu a dovozu chemických látok a zmesí z hľadiska ochrany života a zdravia ľudí a životného prostredia. Nová európska chemická legislatíva REACH rieši dopady na podnikanie pre širokú škálu podnikov, ktoré vyrábajú, dovážajú, používajú chemické látky, chemické prípravky, či vyrábajú alebo dovážajú výrobky, ktoré spadajú pod túto legislatívu. Podniky na Slovensku, rovnako ako podniky v celej Európskej Únii, musia plniť nové pravidlá používania chemických látok v zmysle európskej chemickej legislatívy REACH.
REACH znamená povinnú registráciu všetkých chemických látok na trhu EÚ (až na výnimky), či už sa týka dovozu či výroby, hodnotenie látok, pričom väčšina povinností prechádza na plecia súkromného sektora a autorizáciu, pre veľmi nebezpečné látky (látky vzbudzujúce vážne obavy).

STRUČNÝ PREHĽAD NARIADENIA REACH


Ustanovenia Nariadenia REACH
sa vzťahujú na
 • látky (chemické látky)
 • látky v prípravkoch (chemických prípravkoch)
 • látky vo výrobkoch
Ustanovenia Nariadenia REACH
sa vzťahujú na
 • výrobu
 • dovoz
 • uvedenie na trh
 • použitie
Ustanovenia Nariadenia REACH
sa vzťahujú na
 • výrobcov
 • dovozcov
 • následných užívateľov

Definícia následného užívateľa podľa Nariadenia REACH znie:


následný užívateľ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Spoločenstve iná ako výrobca alebo dovozca, ktorá používa látku buď ako takú, alebo v prípravku počas svojich priemyselných alebo odborných činností. Distribútor alebo spotrebiteľ nie je následným užívateľom. Opätovný dovozca s výnimkou udelenou podľa článku 2 ods. 7 písm. c) sa považuje za následného užívateľa.
Čiže následný užívateľ môže byť ktorýkoľvek užívateľ chemických látok, či už ako výrobca zmesí (prípravkov) – napr. napríklad výrobcovia čistiacich prostriedkov alebo len užívateľ chemikálií v iných priemyselných procesoch, alebo výrobca výrobkov, ako sú napríklad elektronické súčiastky.


Hlavné povinnosti následných užívateľov (podľa usmernenia) :

 • Zabezpečiť, aby používal látky alebo zmesi (prípravky) podľa pokynov uvedených v karte bezpečnostných údajov (KBÚ) a expozičných scenárov (ES), ktoré sú pripojené ku KBÚ. V prípade že vaše použitie nie je zahrnuté v ES, musíte kontaktovať dodávateľa, aby zahrnul aj váš spôsob použitia do ES, alebo musíte vypracovať svoju správu o chemickej bezpečnosti.
 • Skontaktovať dodávateľa ak zistil informácie o nebezpečných vlastnostiach látky/ zmesi alebo ak opatrenia manažmentu rizík nie sú dostatočné
 • Poskytnúť svojim odberateľom informácie o nebezpečenstvách, o bezpečných podmienkach používania a vhodných opatreniach manažmentu rizík, o tom či sa vo Vašich výrobkoch vyskytujú látky zaradené do kandidátskeho zoznamu v koncentrácií viac ako 0,1% hmotnostných (w/w)

Ten, kto používa chemické látky na profesionálne aktivity (následný užívateľ) by mal informovať svojho dodávateľa o svojom použití látky alebo zmesi, ak toto použitie chce mať obsiahnuté v hodnotení o chemickej bezpečnosti registrujúceho. Druhou alternatívou je, že následný užívateľ môže vykonať hodnotenie neskôr a plniť si tak povinnosti sám.

Dňa 31. decembra 2008 bolo v Úradnom vestníku EÚ, čiastka L 353, zverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) číslo 1907/2006, nazývané skrátene nariadenie CLP (Classification, Labelling and Packaging).

Nariadenie CLP implementuje Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania (GHS), ktoré bolo pripravené na úrovni OSN. Nadobúda účinnosť 20. januára 2009, avšak ustanovenia hláv II, III a IV sa uplatňujú pre látky od 1. decembra 2010 a pre zmesi od 1. júna 2015.

Do 1. decembra 2010 sa látky klasifikujú, označujú a balia podľa smernice 67/548/EHS, zmesi do 1. júna 2015 podľa smernice 1999/45/ES. Smernice 67/548/EHS a 1999/45/ES sa rušia s účinnosťou od 1. júna 2015. Nariadenie CLP ďalej podrobne upravuje režim prechodného obdobia pre látky i zmesi a podmienky.


Čo pre Vás a Vašu firmu vieme urobiť:

 • úplný outsourcing vedenia evidencie o chemických látkach pre malé a stredné firmy, komplexné poradenstvo a konzultácie v oblasti chemického hospodárstva
 • v nadväznosti na dodržiavanie platných právnych predpisov a povinností následných užívateľov vyplývajúcich z platnej legislatívy chemického hospodárstva
 • poradenstvo a konzultácie pri vypracovaní dokumentácie vyžadovanej platnými právnymi predpismi v REACH

Aké výhody Vám z toho vyplývajú

 • Úplné odbremenenie sa od sledovania a dodržiavania právnych predpisov v oblasti nakladania s chemickými látkami
 • Vedenie kompletnej evidencie o chemických látkach v zmysle platných zákonov
 • Spracovanie registra chemických látok pre všetky sklady nebezpečných látok v zmysle platnej legislatívy REACH
 • Poradenstvo v oblasti hospodárneho využívania chemických látok

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list