• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
 • venujeme sa auditom od roku 1994
 • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
 • nezaujatosť
 • nezaťaženie vlastných zamestnancov
 • garancia výsledkov
žaba

Profil spoločnosti Environmentálne služby Trnava s.r.o.

Environmentálny manažment a poradenstvo

Spoločnosť Environmentálne služby Trnava s.r.o. pôsobí v sektore enviro-manažmentu a enviro-poradenstva.

Poskytujeme služby vo všetkých zložkách životného a pracovného prostredia, chemického hospodárstva, priemyselnej bezpečnosti, stavebného a správneho konania. Riešime klientom problémy environmentálnych oblastí a samozrejme aj legislatívu.

Environmentálny audit a dokumentácia

Spoločnosť ponúka komplexné environmentálne služby s dôrazom na súlad s platnou legislatívou životného prostredia ( inžiniering, vypracovanie koncepčných dokumentov v oblasti životného prostredia, vodohospodára spoločnosti , havarijný vodohospodársky plán, prevádzkové poriadky a iné dokumenty)

ISO 14001:2004 školenia

Súčasťou služieb spoločnosti je environmentálny audit vrátane poradenstva pri zavádzaní systému environmentálneho manažérstva a vypracovania relevantných prepisov pre Vašu spoločnosť a zabezpečenia školeni vašich pracovník na rôznych úrovniach podľ a funkčného zaradenia.

Súlad so zákonmi
zabezpečenie plnenia povinností z hľadiska dodržiavania právnych požiadaviek v oblasti:

 • nakladania s chemickými látkami a prípravkami (REACH, ADR)
 • odpadového a obalového hospodárstva, správneho konania
 • ochrany ovzdušia a ochrany vôd, zabezpečenie externej funkcie vodohospodára a ekológa podľa ustanovení platnej legislatívy
 • priemyselnej bezpečnosti a prevencii priemyselných havárií,


Certifikáty

Environmentálne služby Trnava s.r.o. je nezávislá profesionálna spoločnosť, ktorá poskytuje uznávané a nestranné služby na komerčnej báze v oblasti životného prostredia a implementácie systémov environmentálneho manažmentu. Predstaviteľ spoločnosti vlastní nasledovné certifikáty a osvedčenia:
 • Certifikáty interného auditora podľa súboru noriem STN:
  • ISO 9000:9004
  • ISO 9001:2000
  • ISO 14 001:2004
  • IRCA EMS Auditor   ISO 14001
  • IRCA OHSAS Auditor ISO 18001
  • IRCA Auditor ISO 9001
 • Osvedčenie MŽP SR vydané Krajským úradom v Trnave, odborom životného prostredia o odbornej spôsobilosti na samostatné zabezpečovanie odborných činností pre úsek tvorba a ochrana životného prostredia
 • Osvedčenie bezpečnostného technika
 • Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti
A tak na základe vlastného know-how postaveného na dlhoročných praktických a teoretických skúsenostiach Vám garantujeme zabezpečiť hore-uvedené environmentálne služby k Vašej spokojnosti a v súlade s požiadavkami platnej legislatívy SR.

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list