• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
 • venujeme sa auditom od roku 1994
 • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
 • nezaujatosť
 • nezaťaženie vlastných zamestnancov
 • garancia výsledkov
žaba
Úvod -> Poskytované služby -> Úsek implementácie EMS

Environmentálny audit (EMS audit)

Systém environmentálneho manažérstva: Úsek implementácie EMS


Systém environmentálneho manažérstva (Environmental management system, alebo EMS audit) je spôsobom realizácie environmentálnych požiadaviek, ukazovateľom konkurencieschopnosti a nástrojom podpory trvalej udržateľnosti. Je to systém určený pre riadenie významných environmentálnych aspektov spoločnosti a pre dosiahnutie zhody s právnymi požiadavkami. Výsledkom úspešného zavedenia a neustáleho zlepšovania EMS má byť pre organizáciu a pre spoločnosť zabezpečenie jej trvalého ekonomického rastu a prosperity, pri súčasnej zmene jej správania s ohľadom na stav životného prostredia. Udržiavanie systému environmentálneho manažérstva umožňuje EMS auditoperatívne riadiť aspekty životného prostredia v súlade s platnými právnymi a inými zákonnými požiadavkami tak, aby sa predchádzalo a zamedzilo vzniku nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.Čo pre Vás a Vašu firmu vieme urobiť:
 • Kvalifikované partnerstvo a poradenstvo pri zavádzaní EMS ako aj pri zavádzaní systému environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 14001 : 2004 na úrovni dodržiavania zákonov v oblasti životného prostredia.
 • Pri budovaní EMS ponúkame spoluprácu v oblasti počiatočného preskúmania,
 • Zhodnotenia environmentálnych aspektov a ich vplyvov na životné prostredie,
 • Identifikáciu a stanovenie významných environmentálnych vplyvov. Do úvahy berieme emisie do vzduchu, znečisťovanie vody, pevné a iné odpady, kontamináciu pôdy, využitie zdrojov, hluk, prach, vibrácie, vizuálny dojem, vplyv na časti ekosystémov a iné.
 • Pri environmentálnych vplyvoch posudzujeme okrem činností v normálnom stave aj abnormálnu činnosť, skúšobný, nábehový stav výroby, nehody, núdzové stavy a pod.
 • Stanovujeme štruktúru zodpovedností a právomocí prípravou a realizáciou postupov a tréningu pracovníkov. To všetko s cieľom vybudovania odborného potenciálu v oblasti ľudských zdrojov a získania požadovaného environmentálneho uvedomenia na všetkých úrovniach riadiacej a výkonnej sféry.
Aké výhody Vám z toho vyplývajú
 • Zverenie prípravy a realizácie postupov pre internú a externú komunikáciu
 • riadenie výrobných procesov vo väzbe na environmentálne požiadavky, havarijné plány a preventívne opatrenia.
 • Monitoring a sledovanie kvantifikovateľných indikátorov formou interných auditov, stanovenie nápravných opatrení
 • Realizácia a preverenie ich účinnosti a
 • v konečnom dôsledku zhotovenie záznamov o všetkých činnostiach a zhodnotenie účinnosti systému manažérstva v zmysle požiadaviek normy EN ISO 14001.
Organizácia alebo spoločnosť, ktorá v rámci budovania TQM integruje EMS, získa rámec, v ktorom môže vyvažovať a spojovať ekonomické a environmentálne záujmy. Po zavedení EMS sa dokáže jednoduchším spôsobom integrovať v rámci európskeho a mimoeurópskeho hospodárskeho priestoru s dobrými perspektívami, sú zabezpečené a udržiavané dobré vzťahy s verejnosťou, perspektívne je zabezpečený dobrý vzťah s poisťovacími a úverovými bankami a zlepšenie prístupu ku kapitálu, sú zabezpečené kritériá posudzované pri predaji hnuteľného a nehnuteľného majetku, zlepší sa riadenie nákladov v prospech úspor (suroviny, materiály, energie, poplatky a pokuty). Zníži sa počet potencionálnych nehôd a havárií, za ktoré podnik nesie právnu zodpovednosť.

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list