• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
  • venujeme sa auditom od roku 1994
  • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
  • nezaujatosť
  • nezaťaženie vlastných zamestnancov
  • garancia výsledkov
žaba
Úvod -> Aktuality -> INFOSERVIS - legislatíva environmentálnych záťaží

INFOSERVIS - legislatíva environmentálnych záťaží,
zákon č. 409/2011 Z. z

09. 02. 2012, ADMIN

Legislatíva environmentálnych záťaží zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Environmentálna záťaž - je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie, alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu, s výnimkou environmentálnej škody (zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov).
Pravdepodobná environmentálna záťaž:  je stav územia, kde sa dôvodne predpokladá prítomnosť environmentálnej záťaže.

Identifikácia environmentálnej záťaže - je súbor činností, ktorých výsledkom je rozpoznanie environmentálnej záťaže. Súčasťou identifikácie environmentálnej záťaže je jej klasifikácia a vyplnenie registračného listu environmentálnej záťaže. Obsah registračného listu environmentálnej záťaže je uvedený v prílohe č. 1 zákona.

Klasifikácia environmentálnej záťaže - je hodnotenie rizika environmentálnej záťaže, určovanie poradia environmentálnych záťaží z hľadiska ich predpokladaného rizika a z neho vyplývajúcej naliehavosti realizácie geologických prác.

Identifikáciu a klasifikáciu vykonáva Ministerstvo životného prostredia SR alebo prostredníctvom poverenej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.
Podozrenie na existenciu environmentálnej záťaže a jej oznámenie -  na dosiahnutie uvedených cieľov bude potrebné vykonať dôkladnú inventarizáciu environmentálnych záťaží v rámci celého Slovenska, vytvoriť register environmentálnych záťaží s určením ich závažnosti (klasifikácia), systém zisťovania zodpovednej osoby. Novinkou je aj vytvorenie „Informačného systému environmentálnych záťaží“, štátny program sanácie, zavedenie systému autorizácie.
Informačný systém environmentálnych záťaží zabezpečuje zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácií o environmentálnych záťažiach. Je súčasťou informačného systému verejnej správy. Informačný systém zriaďuje, prevádzkuje a údaje z neho s výnimkou údajov o pravdepodobných environmentálnych záťažiach sprístupňuje, ktoré môže poveriť plnením týchto úloh právnickú osobu, ktorej je zriaďovateľom.
Metodický pokyn - metodický pokyn Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 15. decembra 1997 č. 1617/97-min.); je to  postup pri vyhodnocovaní záväzkov podniku z hľadiska ochrany životného prostredia v privatizačnom projekte predkladanom podnikom v  rámci privatizácie. stahuj(metodický pokyn stiahnuť (pdf, 385,6 kB))

Atlas sanačných metód -  stahujAtlas sanačných metód environmentálnych záťaží (pdf, 7,23MB) - obsahuje metodiku riešenia  environmentálnych záťaží , informuje verejnosť o možnosťiach  vysporiadať sa  s environmentálnými záťažami.


 

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list