• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
 • venujeme sa auditom od roku 1994
 • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
 • nezaujatosť
 • nezaťaženie vlastných zamestnancov
 • garancia výsledkov
žaba
Úvod -> Aktuality -> INFOSERVIS - REACH: Chemikálie v Európe sú bezpečnejšie

INFOSERVIS - REACH: Chemikálie v Európe sú bezpečnejšie

08. 02. 2013, ADMIN

Podľa správy, ktorú zverejnila Európska komisia, je používanie chemikálií v Európe omnoho bezpečnejšie, odkedy nadobudlo účinnosť nariadenie REACH. Riziká spojené s látkami zaregistrovanými v súlade s nariadením REACH sa výrazne znížili vďaka dostupnejším informáciám o chemických látkach na trhu a cielenejším opatreniam na zníženie rizík.


Očakáva sa, že trend bude pokračovať, keďže priemysel sa neustále snaží hľadať postupy, ako tie najnebezpečnejšie chemikálie nahrádzať. Nariadenie nadobudlo účinnosť pred piatimi rokmi a uplatňovanie je v plnom prúde. Podniky doteraz predložili Európskej chemickej agentúre (ECHA) 30 601 žiadostí o registráciu s opisom spôsobu použitia a vlastností 7 884 chemických látok vyrábaných alebo uvádzaných na trh. Podľa prieskumu, ktorý dnes zverejnil Eurobarometer, si až 61 % Európanov myslí, že chemikálie sú v súčasnosti bezpečnejšie než pred desiatimi rokmi.

Správa potvrdzuje náklady spojené so správou nariadenia REACH a ich vplyv na malé a stredné podniky, no priemysel zároveň uznáva pozitívne hospodárske účinky na obchodnú činnosť. Nariadenie REACH prispieva k väčšej harmonizácii vnútorného trhu, a tak predstavuje kľúčovú hybnú silu rastu a konkurencieschopnosti chemického priemyslu. Komisia onedlho navrhne zníženie registračných poplatkov pre malé a stredné podniky, aby ešte väčšmi podporila konkurencieschopnosť európskeho chemického priemyslu.

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani a komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedli: „Z tejto správy je zrejmé, že nariadenie REACH funguje. Podniky si uvedomujú zodpovednosť a výsledkom sú presnejšie údaje o chemikáliách, ktoré vyrábajú a uvádzajú na trh. Sme na dobrej ceste, ale ešte nás čaká veľa práce, aby sme dosiahli vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia. Sme odhodlaní v Európe udržiavať bezpečný a udržateľný chemický priemysel a nariadenie REACH uľahčuje voľný obeh chemikálií na vnútornom trhu. Náš chemický priemysel sa môže stať svetovou jednotkou v oblasti inovácií a nariadenie REACH – najobsiahlejší súbor chemických právnych predpisov na svete – nám túto snahu pomôže naplniť.“

Hodnotiaca správa konštatuje, že hoci sú potrebné isté úpravy, nemusí sa pristupovať k významnejšiemu prepracovaniu. Hlavné zistenia:

 • Uplatňovanie nariadenia REACH možno zlepšiť, ak sa skvalitnia registračné spisy, rozšíri používanie kariet bezpečnostných údajov ako ústredného nástroja na riadenie rizík a vyriešia problémy spojené s rozdelením nákladov v rámci fór na výmenu informácií o látkach (SIEF).
 • Existuje priestor na zníženie finančného a administratívneho zaťaženia malých a stredných podnikov, aby sa zabezpečila proporcionalita právnych predpisov a poskytla pomoc pri plnení povinností vyplývajúcich z nariadenia REACH.
 • Nariadenie sa nijako výrazne neprekrýva s inými právnymi predpismi EÚ.
 • Pri testovaní látok na zvieratách sa venuje značné úsilie vývoju alternatívnych metód a nepoľaví sa z neho ani v budúcnosti: Komisia od roku 2007 poskytla na výskum v tejto oblasti 330 miliónov EUR.
 • Presadzovanie nariadenia by však mohlo byť dôslednejšie. Správa odporúča členským štátom posilniť vzájomnú koordináciu, keďže táto povinnosť patrí do ich právomoci.
 • Hoci správa zistila potrebu istých legislatívnych úprav, Komisia chce malým a stredným podnikom zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť právnych predpisov. Zatiaľ sa nenavrhuje nijaká zmena hlavných ustanovení nariadenia REACH.

 

Ďalšie kroky

Komisia v nasledujúcich mesiacoch usporiada konferenciu o hodnotiacej správe REACH. V spolupráci s členskými štátmi a Európskou chemickou agentúrou Komisia pripravuje usmernenie, ako posudzovať a určovať látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC). Budú sa v ňom uvádzať jasné míľniky, očakávané výsledky a rozdelenie úloh medzi Komisiou, členskými štátmi a agentúrou ECHA, aby sa do roku 2020 vytvoril úplný zoznam relevantných látok SVHC. Komisia takisto posúdi, ako možno ešte väčšmi znížiť poplatky pre malé a stredné podniky, aby bol finančný vplyv registrácie rovnomernejší.

Súvislosti

REACH je nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií. Hodnotiaca správa o REACH skúma celkovú účinnosť nariadenia REACH a napĺňanie jeho jedinečných cieľov, medzi ktorými je vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, presadzovanie alternatívnych metód posudzovania nebezpečnosti látok, ako aj voľný pohyb látok na vnútornom trhu a súčasné zlepšovanie konkurencieschopnosti a inovácií.

Chemický priemysel EÚ rástol od roku 1999 do roku 2009 o niečo rýchlejšie, ako bola priemerná miera rastu všetkých výrobných sektorov, a do značnej miery sa spamätal z krízy, ktorá vypukla v roku 2008. Tento priemysel generuje pozitívnu obchodnú bilanciu a mimoriadne dobre sa mu darí vo vysoko ziskových odvetviach špeciálnych chemických látok. V roku 2003, keď bol predložený návrh nariadenia REACH, bola EÚ najväčším svetovým trhom s chemickými látkami, keďže jej podiel na svetovom predaji chemických látok dosahoval približne 30 %. Dnes tento podiel predstavuje približne 21 %, pričom najväčším trhom s chemickými látkami je v súčasnosti Čína. EÚ je však aj naďalej najväčším svetovým vývozcom chemikálií a v priebehu posledných rokov sa obrat tohto odvetvia v absolútnom vyjadrení zvyšuje.

 

zdroj: enviroportal.sk 

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list