• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
  • venujeme sa auditom od roku 1994
  • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
  • nezaujatosť
  • nezaťaženie vlastných zamestnancov
  • garancia výsledkov
žaba
Úvod -> Aktuality -> INFOSERVIS: Kvalita vody v Dunaji: malé zlepšenie pre „chýbajúce ambície“ v plánoch manažmentu

INFOSERVIS - Kvalita vody v Dunaji: malé zlepšenie pre „chýbajúce ambície“ v plánoch manažmentu

05.03. 2016, ADMIN
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov sa dosiahlo malé zlepšenie v kvalite vody v Dunaji napriek tomu, že krajiny v povodí tejto rieky vykonávajú rámcovú smernicu EÚ o vode od roku 2004. Audítori poukazujú na „chýbajúce ambície“ v plánoch krajín ako na hlavný dôvod obmedzeného pokroku. Audit sa zameral na štyri členské štáty v povodí rieky Dunaj – Českú republiku, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko.
„Politika EÚ v oblasti vodného hospodárstva by mala zabezpečiť dostatočné množstvo kvalitnej vody pre potreby ľudí a pre životné prostredie,“ povedal p.George Pufan, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Krajiny musia zvýšiť svoje úsilie, aby sa to dosiahlo v povodí Dunaja.“
V rokoch 2007 až 2013 bolo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/Kohézneho fondu členským štátom v povodí rieky Dunaj poskytnutých 6,35 mld. EUR na čistenie odpadových vôd. V tom istom období sa z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka poskytlo 6,39 mld. EUR na kompenzácie poľnohospodárom vykonávajúcim agroenvironmentálne opatrenia.
Plánom manažmentu povodí členských štátov z roku 2009 však chýbala ambícia. Audítori poukázali na zlé zacielenie opatrení pre vodné útvary neuspokojivej kvality. Bolo to spôsobené najmä nedostatkami v systémoch monitorovania, ktoré viedli k nedostatku údajov o typoch aj zdrojoch znečistenia, čo spôsobilo nesplnenie požiadaviek pre vodné útvary. Okrem toho členské štáty bez dostatočného odôvodnenia vyňali značný počet vodných útvarov z dôležitých lehôt pre dosiahnutie stavu dobrej kvality.
Došlo k oneskoreniam vo vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd, zatiaľ čo smernica o dusičnanoch (ktorej cieľom je zníženie emisií dusíka) sa nevyužívala naplno. Okrem toho sa neurčili čistiarne odpadových vôd a priemyselné zariadenia, ktoré potrebujú osobitné limity emisií. Ďalšie opatrenia v oblasti poľnohospodárstva boli menej účinné, pretože boli zväčša dobrovoľné.
Audítori vyjadrujú niekoľko odporúčaní členským štátom aj Európskej komisii.

Členské štáty by mali:
• zlepšiť ich systémy monitorovania a diagnostiku problémov v oblasti znečistenia vody;
• pri udeľovaní výnimiek predkladať jasné a platné odôvodnenie;
• určiť nákladovo efektívne opatrenia, ktoré je potrebné zamerať;
• a zvážiť poplatky alebo zdaňovanie na odrádzanie od emisií.

Komisia by mala:
• poskytnúť usmernenia týkajúce sa diferencovanejšieho vykazovania pokroku;
• posúdiť záväzné kritériá pre inšpekcie členských štátov čistiarní komunálnych odpadových vôd;
• zvážiť obmedzenie aplikovania fosforu do pôdy;
• a poskytnúť usmernenia týkajúce sa pokrytia nákladov na škody na životnom prostredí v oblasti difúzneho znečistenia (znečistenie spôsobené rozmanitými činnosťami). V súčasnosti sa na difúzne znečistenie z poľnohospodárstva zásada „znečisťovateľ platí“ uplatňuje len čiastočne.
Komisia a členské štáty by mali spoločne posúdiť účinnosť mechanizmov presadzovania v oblasti poľnohospodárstva.Zdroj:http://europskenoviny.sk/2016/01/26/kvalita-vody-v-dunaji-male-zlepsenie-pre-chybajuce-ambicie-v-planoch-manazmentu/

 

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list