• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
  • venujeme sa auditom od roku 1994
  • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
  • nezaujatosť
  • nezaťaženie vlastných zamestnancov
  • garancia výsledkov
žaba
Úvod -> Aktuality -> INFOSERVIS - legislatíva environmentálnych záťaží

INFOSERVIS - ADR - preprava nebezpečných látok a odpadov

27. 05. 2012, ADMIN

Nebezpečné  látky a zmesi  sú tie, ktoré pre svoju jedovatosť, horľavosť, výbušnosť, samozápalnosť, infekčnosť, rádioaktivitu alebo inú nebezpečnú vlastnosť sú hrozbou pre zdravie a život osôb, zvierat alebo rastlinstva alebo pre zložky  životného prostredia a môžu sa prepravovať len za predpísaných podmienok.

Nebezpečné veci sa prepravujú rôznymi druhmi dopráv. Pre ich bezpečnú prepravu boli uzatvorené rôzne medzinárodné dohody. Pre cestnú prepravu platí Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – Dohoda ADR - vyhl. č. 64/1987 Zb.,  je to  medzinárodná zmluva, ktorá predpisuje podmienky prepravy nebezpečného nákladu. Rozdeľuje náklady podľa tried nebezpečnosti. Podobnou dohodou je RID - dohoda o preprave nebezpečných vecí po železnici.

Identifikačné číslo nebezpečnosti látky (oficiálny názov; iné názvy: identifikačné číslo nebezpečnosti, Kemlerov kód, kód nebezpečenstva látky, kód nebezpečnosti látky, číslo nebezpečnosti) je kód, ktorý označuje nebezpečnosť nebezpečnej látky pre potreby prepravy podľa zmlúv ADR a RID.  Každý členský štát Dohody ADR alebo prijal Dohodu ADR do svojho vnútroštátneho predpisu v celom rozsahu, alebo má aj vlastné vnútroštátne predpisy.

Na Slovensku boli v oblasti dopravy  pre prepravu nebezpečných látok prijaté nový zákon a jeho vykonávacia vyhláška. Sú to:  Zákon NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a  vykonávacia vyhláška k zákonu č. 56/2012 Z.z. je vyhláška MDPT SR č. 124/2012 Z. z.  ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave ,

Zákonom č. 56/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. 3. 2012 bola v tretej časti zákona §§ 34 -39 upravená  vnútroštátna preprava nebezpečných vecí v zmysle  Dohody ADR. V uvedených §§ sú upresnené požiadavky na vozidlá pre nákladnú cestnú prepravu, bezpečnostného poradcu na ADR, povinnosti odosielateľa, dopravcu, príjemcu a ostatných účastníkov cestnej prepravy nebezpečných vecí. Ďalej zákon rieši odbornú prípravu bezpečnostných poradcov a vodičov vrátane skúšok, kontrolu prepravy nebezpečných vecí a priebeh kontroly na cestách. §§ 40 až 49 sa rieši orgány odborného dozoru, odborný dozor, jeho oprávnenia, iné správne delikty, pokuty a priestupkov.

Značky tried ADR

Na označenie nebezpečných vecí zaradených do jednotlivých tried podľa ADR dohody sa používajú tieto ADR značky:

1 – Výbušné látky a predmety

2 – Plyny

3 – Horľavé kvapalné látky

4.1 – Horľavé pevné látky, samovoľne reagujúce látky a pevné znecitlivené výbušniny

4.2 – Samozápalné látky

4.3 – Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny

5.1 – Okysličovacie látky

5.2 – Organické peroxidy

6.1 – Jedovaté látky

6.2 – Infekčné látky

7 – Rádioaktívny materiál

8 – Žieravé látky

 


 

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list