• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
  • venujeme sa auditom od roku 1994
  • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
  • nezaujatosť
  • nezaťaženie vlastných zamestnancov
  • garancia výsledkov
žaba
Úvod -> Aktuality -> INFOSERVIS - Finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu škodu

INFOSERVIS - Finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu škodu

11. 07. 2012, ADMIN

Dňa 1.7.2012  vstúpilo do platnosti ustanovenie §13 *Finančné krytie zodpovednosti  za environmentálnu škodu* podľa zákona č. 359/2007 Z.z.  o prevencii a náprave environmentálnych škôd, ktorý upravuje práva a povinnosti  prevádzkovateľov pri prevencii a náprave environmentálnych škôd.

Zákon definuje environmentálnu škodu ako škodu na chránených druhoch a biotopoch, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na dosahovanie alebo udržiavanie priaznivého stavu ochrany chránených druhov a chránených biotopov s výnimkou už skôr identifikovaných nepriaznivých účinkov vzniknutých následkom konania prevádzkovateľa.

V zmysle ust. § 13 zákona, Finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu škodu vyplývajú pre prevádzkovateľa povinnosti:

1) Prevádzkovateľ pracovnej činnosti je povinný zabezpečiť finančné krytie svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody, ktorá môže byť spôsobená jeho pracovnou činnosťou, a to nepretržite po celý čas prevádzkovania pracovnej činnosti.

2)
Výška finančného krytia musí zodpovedať výške predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť vrátane analýzy rizika a nákladov na nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody.

3)
Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 100 dní od povolenia pracovnej činnosti preukázať príslušnému orgánu spôsob finančného krytia svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody a bezodkladne ho písomne informovať o všetkých jeho zmenách.

Preto je povinná osoba v zmysle citovaného zákona povinná  zabezpečiť poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho v rozsahu a za podmienok stanovených poistnou zmluvou, nahradil environmentálnu škodu spôsobenú skutočným únikom znečisťujúcich látok v súvislosti s poistenou činnosťou poisteného. Poisťovateľovi vznikne povinnosť nahradiť environmentálnu škodu alebo poistené náklady, ktoré boli vynaložené v dôsledku  environmentálnej škody alebo bezprostrednej hrozby environmentálnej škody, ktorá vznikla.


Z predmetného poistenia sú kryté taktiež:

Bezodkladné preventívne opatrenia
Bezodkladné preventívne opatrenia sú opatrenia v rámci ktorých sa účelne vynakladajú
náklady, iné ako náklady na údržbu, opravu, výmenu alebo zlepšenie prevádzkových zariadení alebo vybavenia poisteného, ak tieto opatrenia boli prijaté a vykonané poisteným alebo v jeho mene na odvrátenie bezprostrednej hrozby environmentálnej škody a ktorých účelom je environmentálnej škode predísť alebo ju minimalizovať.

Technické náklady
Technické náklady sú náklady vynaložené poisteným v súvislosti s environmentálnou škodou na právne služby, znalecký posudok, havarijných komisárov, environmentálnych konzultantov alebo odborníkov po vopred danom písomnom súhlase poisťovateľa.

Nápravné opatrenia
Nápravné opatrenia sú opatrenia na šetrenie, odstránenie, nápravu alebo monitorovanie environmentálnej škody poisteným alebo príslušnými úradmi, ktorých účelom je obnova, regenerácia alebo nahradenie poškodených alebo zničených prírodných zdrojov. Nápravné opatrenia zahŕňajú zmierňujúce opatrenia, primárnu nápravu, doplnkovú nápravu alebo kompenzačnú nápravu.


 

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list