• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
  • venujeme sa auditom od roku 1994
  • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
  • nezaujatosť
  • nezaťaženie vlastných zamestnancov
  • garancia výsledkov
žaba
Úvod -> Aktuality -> INFOSERVIS - Karta bezpečnostných údajov (SDS; MSDS)

INFOSERVIS - Karta bezpečnostných údajov (SDS; MSDS)

05. 11. 2012, ADMIN

KBÚ pre zmesi, pokiaľ boli na trh uvedené pred 1.decembrom 2010, môžete používať až do 30.novembra 2012. Po tomto termíne už všetky KBÚ pre zmesi musia byť vypracované/aktualizované v súlade s Prílohou I nariadenia 453/2010.

Nariadenie 453/2010 Článok 2 7.
Bez toho, aby bol dotknutý článok 31 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006, karty bezpečnostných údajov pre zmesi poskytnuté ktorémukoľvek príjemcovi najmenej jedenkrát pred 1. decembrom 2010 sa môžu naďalej používať a netreba, aby zodpovedali prílohe I k tomuto nariadeniu do 30. novembra 2012.

Legislatívny rámec: Príloha II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH); Nariadenie Komisie EÚ č. 453/2010 z 20. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), Zákon č. 67/2010 z 2. februára 2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

viac info: tu 

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list