• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
  • venujeme sa auditom od roku 1994
  • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
  • nezaujatosť
  • nezaťaženie vlastných zamestnancov
  • garancia výsledkov
žaba
Úvod -> Aktuality -> INFOSERVIS - Zákon 343/2012 o odpadoch

INFOSERVIS - Zákon 343/2012 o odpadoch

26. 11. 2012, ADMIN

Zákon 343/2012  o odpadoch, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

+ novelizuje zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch
+ novelizuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych poplatkoch a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Hlavným cieľom novely zákona je transpozícia rámcovej smernice. Rámcová smernica obsahuje novú hierarchiu odpadového hospodárstva, mení sa význam pojmu zhodnocovanie a zneškodňovanie, zavádzajú sa nové pojmy ako biologický odpad, opätovné použitie, príprava na opätovné použitie, spracovanie a pojem recyklácia, nové inštitúty ako vedľajší produkt a stav konca odpadu. Z textu rámcovej smernice vyplýva pre členské štáty povinnosť prijať príslušné opatrenia s cieľom dosiahnuť ciele uvedené v článku 11 ods. 2 písm. a) a b) rámcovej smernice. Naďalej však pre členský štát ostáva povinnosť plniť ciele vyplývajúce z osobitných smerníc.

Novela vypúšťa § 23 ods. 4 z platného zákona o odpadoch v nadväznosti na riešenie odôvodneného stanoviska, ktorým je Slovenskej republike zo strany Európskej komisie vytýkané obmedzenie vývozu a prepravy nebezpečného odpadu na zhodnotenie. 

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list