• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
  • venujeme sa auditom od roku 1994
  • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
  • nezaujatosť
  • nezaťaženie vlastných zamestnancov
  • garancia výsledkov
žaba
Úvod -> Aktuality -> Nová vyhláška MŽP SR č. 91/2011 Z. z. k zákonu o obaloch

Nová vyhláška MŽP SR č. 91/2011 Z. z. k zákonu o obaloch

05. 04. 2010, ADMIN
31. marca 2011 vyšla v Zbierke zákonov vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 14. marca 2011 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch č. 91/2011.

Táto vyhláška ustanovuje:

- obsah a spôsob vedenia Registra povinných osôb a oprávnených organizácií, vzor potvrdenia o zápise do registra a vzor žiadosti o zápis do registra,

- podrobnosti o evidencii obalov, odpadov z obalov a o ich vedení, podrobnosti o ohlasovaní údajov z evidencie obalov a odpadov z obalov,

- podrobnosti o označovaní obalov a o označovaní zálohovaných obalov na nápoje,

- podrobnosti o požiadavkách na zloženie a vlastnosti obalov,

- záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a  pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov,

- podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia záväzných limitov v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov na území členských štátov Európskej únie, ako aj mimo územia členských štátov Európskej únie.

Nová vyhláška prináša najmä úpravu evidenčných povinností povinných osôb a oprávnených organizácií (§ 3),  úpravu označovania obalov (§ 4), nové vzory tlačív – Žiadosť o zápis do registra povinných osôb a oprávnených organizácií (Príloha č. 1), Evidenčný list obalov a odpadov z obalov (Príloha č. 3), Hlásenie o obaloch uvedených na trh alebo do obehu v Slovenskej republike a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov (Príloha č. 4) a záväzné limity (Príloha č. 7).

§ 3
(2) Povinná osoba podľa § 7 ods. 7 písm. a) zákona vedie aj evidenciu množstva  zhodnotených odpadov z obalov a recyklovaných odpadov z obalov.

(3) Vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na opakovane použiteľné obaly a na obaly naplnené nebezpečnými látkami.

(4) Povinná osoba podľa § 7 ods. 7 písm. a) vedie evidenciu  balov a odpadov z obalov na Evidenčnom liste obalov a odpadov z obalov raz za kalendárny štvrťrok do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka v písomnej alebo v elektronickej forme na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

(6) Povinná osoba podľa § 7 ods. 7 písm. a) zákona ohlasuje ministerstvu súhrnné údaje z evidencie podľa odsekov 4 a 5 o množstve obalov uvedených na trh alebo do obehu podľa obalových materiálov a o množstve zhodnotených a recyklovaných odpadov z obalov. Hlásenie sa podáva na tlačive,
ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.

 

§ 6
(1) Záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a záväzné limity pre rozsah recyklácie odpadov z obalov (ďalej len „záväzné limity“) vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov sú uvedené v prílohe č. 7.

(2) Plnenie záväzných limitov v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov na území členských štátov EU, ako aj mimo územia EU  sa preukazuje dokladmi o materiálovom toku odpadov z obalov z miesta jeho pôvodu do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

(3) Doklady o materiálovom toku obsahujú:
a) názov a sídlo povinnej osoby, ktorá dokladom o materiálovom toku preukazuje plnenie záväzných limitov,
b) názov, množstvo a katalógové číslo odpadov z obalov,
c) miesto pôvodu odpadov z obalov, ktorým je prvé miesto zberu na území SR
d) prvé miesto zberu odpadov z obalov s uvedením názvu a sídla osoby, ktorá zber vykonala,
e) názov a sídlo prvého zariadenia na zhodnocovanie alebo recykláciu odpadov činnosťami R1 až R11 na území EU , ako aj mimo EU, do ktorého bol odpad z obalov dodaný,
f) názov, číslo, charakteristiku a čas platnosti oprávnenia, na základe ktorého sa zhodnocovanie alebo recyklácia uskutočňuje; názov a adresa orgánu, ktorý oprávnenie vydal,
g) ak sa zhodnocovanie alebo recyklácia odpadov  z obalov uskutočňuje v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov mimo územia Slovenskej republiky,
názov osoby zodpovednej za cezhraničnú prepravu odpadov a množstvá ním  dodaných odpadov z územia Slovenskej republiky do prvého zariadenia na zhodnocovanie alebo recykláciu odpadov,
h) časové obdobie, na ktoré sa doklad o materiálovom toku vzťahuje, po dodanie do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
i) podpis zodpovedného zamestnanca

Vyhlášku si môžete stiahnuť tu:
Vyhláška 91/2011 k zákonu o obaloch


 

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list