• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
 • venujeme sa auditom od roku 1994
 • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
 • nezaujatosť
 • nezaťaženie vlastných zamestnancov
 • garancia výsledkov
žaba
Úvod -> Poskytované služby -> Úsek ochrany ovzdušia

Ochrana ovzdušia

Ochrana ovzdušia: Úsek ochrany ovzdušia


V ochrane ovzdušia je kladený v prvom rade dôraz na dosiahnutie takej kvality ovzdušia, ktorá na základe súčasných vedeckých poznatkov neohrozí zdravie ľudí a ani životné prostredie. Najnovšie výskumy dokázali, že kvalita ovzdušia je jednou zo základných príčin zvyšovania výskytu respiračných ochorení.
Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy Zeme a zmena klímy je obsiahnutá na národnej úrovni v 24 aktuálnych právnych predpisoch so zapracovaním priamych a nepriamych novelizácií. Európska únia považuje zmenu klímy za jednu zo svojich environmentálnych priorít a v záujme splnenia záväzku vyplývajúceho z Kjótskeho protokolu prijala 13. októbra 2003 Smernicu 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica Rady 96/61/ES. Slovenská republika uvedenú smernicu transponovala zákonom NR SR č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa uvedeného zákona je potreba prideliť emisné kvóty skleníkových plynov jednotlivým zdrojom emisií na území SR prostredníctvom Národného alokačného plánu (NAP).

Čo pre Vás a Vašu firmu vieme urobiť
 • Zabezpečenie uvádzania do prevádzky a prevádzkovanie zdrojov znečisťovania v súlade s platnou technickou dokumentáciou a v súlade s podmienkami určenými orgánom ochrany ovzdušia,
 • Vypracovanie emisného priznania zo všetkých svojich zdrojov znečisťovania pre výpočet poplatkov za emisie
 • Vypracovanie hlásení NEIS
 • Vypracovanie bilančných listov pre nakladanie s organickými rozpúšťadlami
 • Vypracovanie hlásení vo veci zabezpečovania legislatívy nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi
 • Vedenie prevádzkovej evidencie o zdrojoch znečisťovania v zmysle platnej legislatívy
 • Dodržiavanie ustanovení pre prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania v zmysle zákon č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

Aké výhody Vám z toho vyplývajú

 • Úplné odbremenenie sa od sledovania práv a povinností s ohľadom na ochranu ovzdušia. Prevádzkovatelia veľkých a stredných zdrojov znečistenia, prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia a prevádzkovatelia mobilných zdrojov znečistenia majú právnou úpravou definované konkrétne povinnosti. Pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a pri obmedzovaní príčin a zmierňovaní následkov znečisťovania ovzdušia, pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia a obcí a zodpovednosť za porušenie povinností na úseku ochrany ovzdušia.
 • Prebratie zodpovednosti za zdroj znečistenia ovzdušia, technologický celok, sklad alebo skládku palív, surovín a produktov, skládku odpadov, lom alebo inú plochu s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo nad inou stavbou, objektom, alebo zariadením, ktorého činnosť znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie.
 • Stanovenie prípustnej úrovne znečisťovania ovzdušia ktorú určujú: emisné limity, všeobecné podmienky prevádzkovania, národné emisné stropy a emisné kvóty.
 • Pravidelné sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia.
 • Sledovanie platenia poplatkov za znečisťovanie ovzdušia pri prevádzke veľkých stredných a malých zdrojov znečisťovania,
 • Preukazovanie údaje o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia a to v lehote ustanovenej zákonom.

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list