• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
 • venujeme sa auditom od roku 1994
 • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
 • nezaujatosť
 • nezaťaženie vlastných zamestnancov
 • garancia výsledkov
žaba
Úvod -> Poskytované služby -> Úsek ochrany zdravia ľudí

Ochrana zdravia ľudí

Ochrana zdravia: Úsek ochrany zdravia ľudí


Oblasť ochrany zdravia a hygieny sa zaoberá všeobecnými požiadavkami na zabezpečenie zdravých životných a pracovných podmienok. Opatrenia na predchádzanie ochorení majú za cieľ predchádzať vzniku, šíreniu a obmedziť výskyt prenosných ochorení, iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a ochorení podmienených prácou. Ich súčasťou sú aj opatrenia pri epidémiách a pri nebezpečenstve ich vzniku a opatrenia pri haváriách a iných mimoriadnych situáciách.
Ochrana zdravia ľudí úzko súvisí so starostlivosťou o prírodné zdroje ako ovzdušie, voda, pôda a ostatné zložky životného prostredia, o územie obcí, bytových budov, zariadení poskytujúce služby obyvateľstvu, kúpaliská a telovýchovné a rekreačné zariadenia. Starostlivosťou o deti a mládež uplatňovaním a dodržiavaním zásad ochrany a podpory zdravia a pohybového režimu pri výchovno-vzdelávacej činnosti detí a mládeže, ďalej zdravou výživou obyvateľstva a v konečnom dôsledku starostlivosťou o pracovné prostredie a spôsob práce.

Čo pre Vás a Vašu firmu vieme urobiť
 • Kvantitatívne a kvalitatívne zisťovania zdraviu škodlivých faktorov životného prostredia a pracovného prostredia, ktoré používajú pri svojej, alebo ktoré pri ich činnosti vzniká a ktorých výskyt a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi,
 • Zabezpečenie vylúčenia používania zdrojov zdraviu škodlivých faktorov, a ak to nie je možné obmedzovanie ich používanie
 • Zabezpečenie dodržiavania schválených pracovných a technologických postupov výrobného procesu v zmysle platnej legislatívy, vypracovania posudku o riziku pre vybrané chemické látky a technológie podľa NV SR č. 45/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi
 • Vypracovanie posudku o riziku pre vybrané chemické látky a technológie podľa NV SR č. 46/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi
 • Vypracovania posudku o riziku pre vybrané chemické látky a technológie podľa NV SR č. 47/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi, osobitnej ochrany zdravotných podmienok ľudí pri práci v hluku a vibráciami. Zákon č. 514/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov upravil všeobecné a špeciálne povinnosti pre právnické osoby na úseku ochrany zdravia ľudí vytvárať zdravé životné a pracovné podmienky.

Aké výhody Vám z toho vyplývajú

 • Úplné odbremenenie sa od sledovania právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia ľudí.
 • Vypracovanie posudku o rizikách pre vybrané chemické látky a technológie podľa platných právnych predpisov.
 • Dohľad nad špeciálnymi povinnosťami právnických osôb na úseku ochrany zdravia ľudí s cieľom vytvárať zdravé životné a pracovné podmienky.

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list