• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
  • venujeme sa auditom od roku 1994
  • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
  • nezaujatosť
  • nezaťaženie vlastných zamestnancov
  • garancia výsledkov
žaba
Úvod -> Aktuality -> Povinosti prevádzkovateľov sstredných a veľkých zdrojov ochrany ovzdušia

Povinosti prevádzkovateľov stredných a veľkých zdrojov ochrany ovzdušia

05. 11. 2010, ADMIN

Vyhláška č. 357/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia.§ 2  Prevádzková evidencia o stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia v zmysle novej legislatívy

(1) Prevádzková evidencia o stacionárnom zdroji (ďalej len "evidencia") je súhrn
a) vybraných údajov o stacionárnom zdroji, jeho prevádzkovateľovi, o dokumentoch a o sledovaných
-technicko-prevádzkových parametroch na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len "parameter"),
-technicko-organizačných opatreniach na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len "opatrenie"),
-podmienkach a požiadavkách na prevádzku stacionárneho zdroja ustanovených osobitnými predpismi a súhlasmi, rozhodnutiami alebo inými povoleniami orgánov štátnej správy, ktorými sa zabezpečuje ochrana ovzdušia,
b) údajov o nebezpečných stavoch počas prevádzky stacionárneho zdroja.

(2) Evidencia sa podľa obsahu a druhu údajov člení na
a) stálu evidenciu,
b) ročnú evidenciu,
c) priebežnú evidenciu.

(3) Evidencia podľa § 15 ods. 1 písm. t) zákona o veľkom zdroji a o strednom zdroji obsahuje údaje najmenej v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1. Evidencia podľa § 16 ods. 1 písm. d) a odseku 2 zákona o malom zdroji obsahuje údaje uvedené v prílohe č. 1 v primeranom rozsahu.

(4) Priebežná evidencia v závislosti od druhu stacionárneho zdroja obsahuje najmä záznamy o skutočných hodnotách parametrov a o opatreniach počas jeho prevádzky a s ňou súvisiacich nevýrobných stavoch. Rozsah priebežnej evidencie je vymedzený v dokumentácii stacionárneho zdroja podľa § 2 písm. k) zákona.

(5) V ročnej evidencii sa uvádzajú údaje o výrobe alebo inej produkcii stacionárneho zdroja a údaje o spotrebe palív, energií a surovín z účtovných dokladov, faktúr alebo z iných dokumentov podľa osobitného predpisu.1)

(6) Údaje o zložení a kvalite palív a surovín sú údaje z analytických certifikátov, protokolov a z iných obdobných dokladov.

(7) O dodržaní určených emisných limitov a o plnení určených technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania sa v závislosti od spôsobu ich zisťovania uvádzajú údaje
a) z protokolov kontinuálneho merania údajov o dodržaní určených emisných limitov a o množstve vypúšťaných znečisťujúcich látok,
b) zo správ o diskontinuálnom meraní vyhotovených oprávnenou osobou,
c) zo správ o meraní, zo správ o kontrole, z analytických certifikátov alebo iných obdobných písomných dokladov o hodnote technickej požiadavky alebo všeobecnej podmienky prevádzkovania podľa jej významu, ak má charakter parametra; uvedené sa neuplatňuje, ak ide o plynné palivá distribuované cez verejnú rozvodnú sieť,
d) z interných záznamov o prevádzkovej kontrole, ak ide o technickú požiadavku alebo všeobecnú podmienku prevádzkovania, ktorá je opatrením.

§ 3 Evidencia nebezpečných stavov počas prevádzky stacionárneho zdroja

(1) Porucha stacionárneho zdroja (ďalej len "porucha") je nežiaduci a časovo obmedzený nebezpečný stav v prevádzke stacionárneho zdroja alebo jeho časti ohrozujúci kvalitu ovzdušia, počas ktorého je potrebné podľa § 15 ods. 1 písm. f) zákona zosúladiť parametre stacionárneho zdroja s parametrami určenými dokumentáciou v určenom termíne a určeným spôsobom.

(2) Havária stacionárneho zdroja (ďalej len "havária") je nežiaduci nebezpečný stav v prevádzke stacionárneho zdroja alebo jeho časti, ktorý je príčinou bezprostredného ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia a na ktorej odstránenie je potrebné podľa § 15 ods. 1 písm. g) zákona prevádzku stacionárneho zdroja alebo jeho časti bezodkladne obmedziť alebo zastaviť, alebo použiť na to určené mimoriadne protihavarijné opatrenia. Osobitným druhom havárie je závažná priemyselná havária, 2) ktorá je príčinou vážneho a bezprostredného ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia.

(3) Nebezpečné stavy stacionárneho zdroja alebo jeho časti ohrozujúce kvalitu ovzdušia, ktoré sa vymedzujú ako porucha alebo havária, sa uvádzajú v súbore parametrov a opatrení podľa prílohy č. 2 bodu 4.2 písm. b) a bodu 6.

Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia stredných zdrojov sú povinní
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými v súhlase obvodného úradu životného prostredia podľa § 17 ods. 1, § 18 ods. 1 a 9 alebo s podmienkami na ochranu ovzdušia určenými integrovaným povolením, 13)

b) dodržiavať ustanovené emisné limity, emisné limity určené obvodným úradom životného prostredia podľa tohto zákona alebo integrovaným povolením a monitorovať a preukazovať ich dodržiavanie ustanoveným spôsobom; ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne o tom informovať inšpekciu a obvodný úrad životného prostredia, v prípade diskontinuálnych meraní správu o oprávnenom meraní predložiť bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania,

c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obvodným úradom životného prostredia alebo inšpekciou,

d) zisťovať množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných zo stacionárneho zdroja ustanoveným spôsobom a postupom schváleným obvodným úradom životného prostredia; návrh postupu výpočtu množstva emisií predkladať na schválenie pred uvedením stacionárneho zdroja do prevádzky alebo pred jeho uvedením do prevádzky po vykonanej zmene,

e) oznamovať obvodnému úradu životného prostredia každoročne do 15. februára ustanovené informácie o stacionárnom zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných limitov a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok a poskytovať orgánom ochrany ovzdušia aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia,

f) odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia v prevádzke stacionárnych zdrojov a vykonávať včas potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám; týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov,

g) zastaviť bezodkladne alebo obmedziť prevádzku stacionárneho zdroja, jeho časti alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia, bezodkladne o tom informovať príslušný krajský úrad životného prostredia, obvodný úrad životného prostredia a inšpekciu a plniť opatrenia uvedené v schválených súboroch technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení; súčasne vhodným spôsobom informovať verejnosť,

i) zabezpečiť monitorovanie úrovne znečistenia ovzdušia, ak ide o ustanovené veľké zdroje uvedené v osobitnom predpise15) a ak obvodný úrad životného prostredia určí podmienku monitorovania v súhlase, alebo ak podmienku monitorovania určí integrované povolenie, a vykonávať ho v súlade s dokumentáciou, s podmienkami určenými v súhlase obvodného úradu životného prostredia podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 a 9 alebo podmienkami určenými integrovaným povolením a v súlade s ustanovenými požiadavkami,

k) informovať verejnosť o znečisťovaní ovzdušia zo stacionárneho zdroja a o opatreniach vykonávaných na obmedzenie tohto znečisťovania ustanoveným spôsobom,

l) dodržiavať technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené obvodným úradom životného prostredia podľa tohto zákona alebo integrovaným povolením a ustanovené technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov a preukazovať ich dodržiavanie ustanoveným spôsobom,

m) vypracovať na vyzvanie obvodného úradu životného prostredia program znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov podľa ustanoveného obsahu alebo vypracovaný program na znižovanie emisií aktualizovať,

q) oznamovať písomne, faxom alebo elektronickým dokumentom podpísaným elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom plánovaný termín vykonania oprávneného merania podľa písmen b), d), h) a l) inšpekcii a obvodnému úradu životného prostredia a oprávneného merania podľa písmena i) obvodnému úradu životného prostredia a poverenej organizácii najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom, ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení o päť pracovných dní a menej,

t) viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch ustanoveným spôsobom a spôsobom určeným obvodným úradom životného prostredia podľa § 26 ods. 3 písm. f) alebo integrovaným povolením,

u) podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho zdroja podľa § 31 ods. 2 a predkladať príslušnému orgánu ochrany ovzdušia potrebné podklady,

v) dodržiavať ustanovené podmienky prevádzkovania a celkový prevádzkový čas počas mimoriadnych prevádzkových stavov; ak ide o zariadenie na spaľovanie palív s celkovým menovitým príkonom 50 MW a viac, oznámiť do 48 hodín obvodnému úradu životného prostredia výpadok alebo poruchu zariadenia na čistenie spalín.

(2) Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a na vyzvanie obvodného úradu životného prostredia aj prevádzkovatelia stredných zdrojov sú povinní vypracovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárnych zdrojov vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov v ustanovenom rozsahu a predkladať ich návrhy a zmeny na schválenie orgánu ochrany ovzdušia; v prípade stacionárnych zdrojov podliehajúcich integrovanému povoľovaniu16) sa návrhy a zmeny súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení predkladajú správnemu orgánu v integrovanom povoľovaní.


 

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list