• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
  • venujeme sa auditom od roku 1994
  • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
  • nezaujatosť
  • nezaťaženie vlastných zamestnancov
  • garancia výsledkov
žaba
Úvod -> Aktuality -> Nové právne predpisy na úseku životného prostredia.

Nové právne predpisy na úseku životného prostredia vydané v roku 2009 a k 30.07.2010

01. 10. 2010, ADMIN

Všeobecné právne predpisy

zákon č. 37/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

zákon č. 4/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon nadobudol účinnosť 1. februára 2010.
zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účinnosť nadobúda 1. mája 2010.   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol predkladaný na základe formálneho oznámenia Komisie ES podľa čl. 226 Zmluvy ES - porušenie č.2007/2385 z 31. januára 2008 - nesprávna transpozícia smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie v znení smernice Rady 97/11/ES a smernice Rady 2003/35/ES.  Novela prináša najmä rozšírenie posudzovania zmien činností a rozšírenie účasti verejnosti v procese posudzovania. Novela zákona o EIA bola schválená 19. júna 2009, má č.287/2009 Z.z. 

Vodné hospodárstvo:

vyhláška MŽP SR č. 313/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní a aktualizovaní. Vyhláška nadobudla účinnosť 15. júla 2010.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Účinnosť od 15. júna 2010 okrem § 5 ods. 23, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2010 Z.z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky.
Účinnosť od 15. júna 2010.

zákon č. 134/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) .
Účinnosť nadobúda 1. júna 2010.

Vyhláška MŽP SR č. 251/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd. Vyhláška nadobudla účinnosť 15. júna 2010.

Vyhláška MŽP SR č. 252/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach. Vyhláška nadobudla účinnosť 15. júna 2010.

Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania.
Vyhláška nadobudla účinnosť 15. júna 2010.

Vyhláška MŽP SR č. 204/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby. Vyhláška vykonáva zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Účinnosť nadobúda 15. mája 2010
 
Vyhláška MŽP SR č. 262/2010 Z.z. ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní
Vyhláška nadobudla účinnosť 15. júna 2010.
Vyhláška č. 314/2010 Z.z. , ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti

Ochrana ovzdušia:

Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší. Účinnosť nadobúda 1. júna 2010.

Zákon č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účinnosť nadobúda 1. júna 2010
Zákon č.286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol prijatý na zabezpečenie uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch a nariadení Komisie, ktoré boli prijaté na jeho vykonanie.
Zákon ustanovuje povinnosti právnických osôb, fyzických osôb a prevádzkovateľov, ktorí nakladajú s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami, pôsobnosť orgánov štátnej správy, zodpovednosť a sankcie za porušenie ustanovení nariadenia (ES) č. 842/2006, nariadení Komisie a tohto zákona. Ustanovuje podmienky na zamedzenie úniku fluórovaných skleníkových plynov, ukladá povinnosť evidencie a oznamovacej povinnosti k zákonu č.286/2009 Z.z. bola 15.7.2009 schválená vyhláška MŽP SR  č.314/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odpadové hospodárstvo:

vyhláška MŽP SR č. 315/2010 Z.z. o nakladaní s elektrozariadeniami a  elektroodpadom. Vyhláška zrušila a nahradila vyhlášku MŽP SR č. 208/2005 Z.z. o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom. Vyhláška nadobudla účinnosť 15. júla 2010.

vyhláška MŽP SR č. 263/2010 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Vyhláška nadobudla účinnosť 15. júna 2010.

nariadenie vlády SR č. 206/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok
Účinnosť nadobúda 15. mája 2010.
zákon o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Účinnosť nadobúda 1. mája 2010.
novela zákona o odpadoch má číslo 386/2009 Z.z. a nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.

 

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list