• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
 • venujeme sa auditom od roku 1994
 • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
 • nezaujatosť
 • nezaťaženie vlastných zamestnancov
 • garancia výsledkov
žaba
Úvod -> Poskytované služby -> Úsek integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia

Prevencie a kontrola znečisťovania životného prostredia

Znečisťovanie životného prostredia: Úsek integrovanej prevencie a kontroly


Pojem integrovanej prevencie a kontroly životného prostredia zahŕňa uvažovanie o vplyvoch na všetky zložky životného prostredia (ovzdušie, voda, pôda a biota) spolu, namiesto oddeleného pohľadu na jednotlivé zložky. Dôvodom je, že kontrola vypúšťania látky do jednej zložky životného prostredia môže spôsobiť presun látky do inej zložky životného prostredia.
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia je obsiahnutá na národnej úrovni celkovo v 2 aktuálnych právnych predpisoch so zapracovaním priamych a nepriamych novelizácií (5 noviel). Slovenská republika zákonom NR SR č. 245/2003Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 31.7.2003 využíva jeden z nástrojov Európskej únie pre obmedzovanie znečistenia životného prostredia do praxe (Smernica 96/61/ES o IPPC (Integrated Polution and Prevention Control).
Účelom zákona je, v súlade s právom Európskeho spoločenstva, dosiahnuť vysokú úroveň ochrany životného prostredia ako celku, zabezpečenia integrovaného výkonu verejnej správy pri povoľovaní prevádzky a zriadenia a prevádzkovania integrovaného registra znečisťovania životného prostredia. Touto právnou normou bola odštartovaná zásadná zmena v systéme ochrany životného prostredia, ktorou sa prechádza od systému odstraňovania znečistenia z konca technologických procesov („end of pipe“) a zložiek životného prostredia na prevenciu, znižovanie a elimináciu emisií škodlivých látok priamo u zdroja v súlade so zásadou “znečisťovateľ platí”.

Čo pre Vás a Vašu firmu vieme urobiť
 • Spoluprácu v rozsahu a vymedzení údajov o prevádzkach a ich emisiách oznamovaných do integrovaného registra informačného systému,
 • Odborné poradenstvo ako oprávnená osoba v integrovanom povolení pri prerokovaní správneho konania podľa zák. č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

Aké výhody Vám z toho vyplývajú

 • Komplexná starostlivosť v oblasti enviromentalistiky vo všetkých jej zložkách z pohľadu prevencie a kontroly.
 • Dodržiavanie a plnenie povinností podľa zákona č. 245/2003 a všetkých ktoré spadajú pod ustanovenia tohto zákona.
 • Starostlivosť o životné prostredie z pohľadu činnosti vašej firmy a dosahovanie vysokej úrovne ochrany životného prostredia
 • Pomocná ruka pri povoľovaní prevádzky a jej zriaďovaní, prevádzkovanie integrovaného registra znečisťovania životného prostredia a iné.

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list