• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
 • venujeme sa auditom od roku 1994
 • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
 • nezaujatosť
 • nezaťaženie vlastných zamestnancov
 • garancia výsledkov
žaba
Úvod -> Poskytované služby -> Úsek odpadového hospodárstva -> Zmeny v legislatíve

Odpadové hospodárstvo - zmeny v legislatíve

Ochrana pôdy: Úsek odpadového hospodárstva


V priebehu obdobia 2009/2010 legislatíva odpadového hospodárstva prešla niekoľkými podstatnými zmenami bola schválená novela zákona o odpadoch a nové vykonávacie prepisy : Základnú a prvú právnu úroveň tvorí zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predpisov novelizovaný mnohými právnymi úpravami – posledná č.145/2010 Z.z.

Prehľad najdôležitejších zmien, ako boli uvedené v návrhu novely schválenej vládou

  Definície


 • Spätný odber elektrozariadení pri kúpe nového elektrozariadenia sa zmení na spätný odber elektroodpadu a distribútor, ktorý ho bude vykonávať sa stane držiteľom odpadu a navrhovalo sa, že bude na túto činnosť potrebovať súhlas podľa § 7 zákona o odpadoch.
 • Rozširujú sa účel a ciele odpadového hospodárstva vo vzťahu k batériám a akumulátorom (dosiahnuť zberový podiel 25 % do roku 2012 a 45 % do roku 2016) a vo vzťahu k elektroodpadu (zber elektroodpadu z domácností najmenej 4 kg na obyvateľa a rok).

 • Program odpadového hospodárstva


 • Povinnosť vypracovať POH bude mať pôvodca odpadu, ktorý produkuje viac ako 1 t nebezpečného odpadu ročne (doposiaľ 500 kg).

 • Súhlasy a autorizácia


 • Súhlas sa bude vyžadovať na každé zhodnocovanie odpadov okrem zmenšovania objemu komunálneho odpadu v zariadeniach s kapacitou do 50 ton ročne.
 • Zavádza sa nový súhlas na prevádzkový poriadok mobilných zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov a navrhovalo sa zavedenie súhlasu aj na spätný odber elektroodpadu z domácností – ako na zber odpadu.
 • Autorizácia sa bude môcť udeliť len súčasne na spracovanie aj na recykláciu batérií a akumulátorov, nie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie, ako doposiaľ.
 • K žiadosti o udelenie autorizácie sa bude povinne prikladať výsledok z procesu EIA a súhlas podľa § 7 zákona o odpadoch alebo povolenie IPKZ.
 • Zavádza sa povinnosť žiadať o zmenu autorizácie pri zmene technológie v spôsobe nakladania s odpadmi.

 • Zákazy


 • Sprísňujú sa zákazy pri cezhraničnej preprave, zakazuje sa zneškodňovať alebo energeticky zhodnocovať batérie a akumulátory a zakazuje sa narúšať celistvosť batérií a akumulátorov.

 • Opustený odpad


 • Osobu zodpovednú za opustený odpad nebude zisťovať Policajný zbor ale ObÚŽP.

 • Pôvodca odpadu pri stavebných prácach


 • Pôvodcom odpadu pri servisných prácach, ak ide o odpad zo stavebných a demolačných prác, bude ten, kto vykonáva tieto práce.

 • Skládky – účelová finančná rezerva


 • Upravuje sa vzorec na výpočet účelovej finančnej rezervy na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky.

 • Cezhraničná preprava odpadu


 • Prikazuje sa nebezpečný odpad zhodnocovať prednostne na území Slovenska, za podmienky, že je to v súlade s POH SR.
 • Upravujú sa ustanovenia o kaucii pri cezhraničnej preprave odpadu. Výška kaucie by mala pokrývať aj náklady na skladovanie odpadu počas 90 dní. Spresňuje sa povinnosť MŽP SR vrátiť kauciu po uskutočnení zhodnotenia alebo zneškodnenia.

 • Komunálny odpad


 • Zrušuje sa povinnosť separovať biologicky rozložiteľný odpad od 1.1.2010 (väzba na vládou schvaľovanú stratégiu nakladania s BRO, nejasná väzba na POH).
 • Obec by mala umožniť nielen výrobcovi elektrozariadení, ale aj kolektívnej organizácii zaviesť a prevádzkovať systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a umožniť im užívať existujúce zariadenia na zber komunálneho odpadu.

 • Komodity Recyklačného fondu


 • Ustanovuje sa povinnosť oznamovať zmeny do Recyklačného fondu do 30 dní.
 • Dovozca použitých pneumatík určených na protektorovanie by mal platiť príspevok do Recyklačného fondu.

 • Batérie a akumulátory


 • Nové definície pojmov vo vzťahu k batériám a akumulátorom: batéria alebo akumulátor, sada batérií, použitá B/A, prenosná B/A, gombíkový článok, automobilová B/A,priemyselná B/A, spracovanie použitých B/A, zhodnocovateľ použitých B/A, výrobca, distribútor, uvedenie B/A na trh, recyklácia použitých B/A, prístroj, bezšnúrový elektrický nástroj, zberné miesto, hospodársky subjekt, zberový podiel.
 • Zákaz uvádzať niektoré batérie a akumulátory na trh (obsah ortuti a kadmia, nespĺňanie požiadaviek zákona).
 • Povinnosti hospodárskych subjektov a výrobcov prístrojov vo vzťahu k výrobe, distribúcii, zberu a zhodnocovaniu použitých batérií a akumulátorov (povinnosť spätného odberu použitých prenosných batérií a akumulátorov distribútormi).
 • Povinnosti pri zbere použitých batérií a akumulátorov – držiteľ ich musí odovzdať len oprávnenej osobe, spracovateľ elektroodpadu prednostne odobrať použité batérie a akumulátory, zákaz zmiešavať ich s ostatnými druhmi odpadov, zbierať ich len oddelene.
 • Označovanie batérií a akumulátorov (značka, údaj o kapacite, značka olova, ortuti a kadmia).

 • Staré vozidlá


 • Staré vozidlá – definícia kompletného starého vozidla a separačného zariadenia (možno odovzdať len kompletné staré vozidlo).
 • O starom vozidle, ktoré nemá identifikačné číslo vozidla VIN a EČV môže ObÚŽP v rozhodnutí určiť, že je odpadom.

 • Elektrozariadenia a elektroodpad


 • Elektrozariadenia a elektroodpad – nové definície: elektroodpad, ktorý nie je elektroodpadom z domácnosti, zahraničný výrobca elektrozariadení, diaľkový výrobca elektrozariadení, oddelený zber elektroodpadu, spätný odber elektroodpadu.
 • Povinnosti výrobcov elektrozariadení (označovanie značkou identifikujúcou výrobcu a skutočnosť, že elektrozariadenie bolo uvedené na trh po 13.8.2005, spätný odber a oddelený zber, zabezpečiť prevzatie elektroodpadu aj nad rámec limitov, povinnosť plniť limit zberu v rozsahu 4 kg/ obyvateľa/rok podľa podielu na trhu výrobcov, zabezpečiť prevádzkovanie najmenej jedného zariadenia na zber v rámci ustanovených územných oblastí, byť zapísaný v Registri).
 • Povinnosti diaľkového výrobcu elektrozariadení a zahraničného výrobcu elektrozariadení.
 • Povinnosti distribútora elektrozariadení (povinne uskutočňovať spätný odber v prevádzkach, kde predáva elektrozariadenia, odovzdať odobratý elektroodpad výrobcovi elektrozariadení, kolektívnej organizácii alebo zberačovi elektroodpadu alebo spracovateľovi – bezodplatne, ak dodá na trh elektrozariadenia od výrobcu, ktorý nie je zapísaný v Registri, preberá distribútor jeho povinnosti).
 • Výrobca elektrozariadení a používateľ elektrozariadení, z ktorých odpad je elektroodpadom z domácností si môžu pri predaji elektrozariadenia dohodnúť podiel zodpovednosti výrobcu elektrozariadenia za nakladanie s elektroodpadom.
 • Elektroodpad zo svetelných zdrojov sa bude označovať ako elektroodpad z osvetľovacích zariadení.
 • Kolektívne nakladanie s elektroodpadom je zabezpečenie nakladania s elektroodpadom výrobcom elektrozariadení na základe zmluvy s kolektívnou organizáciou pri zachovaní zodpovednosti výrobcu elektrozariadenia za nakladanie s elektroodpadom. Kolektívna organizácia musí byť založená najmenej 1 výrobcom elektrozariadení a zapísaná do Registra. Ustanovuje sa obsah žiadosti o zápis do Registra.

 • Recyklačný fond


 • Pri uplatnení zníženia príspevku výrobcu a dovozcu do Recyklačného fondu podľa § 56 ods. 3 sa vypúšťa možnosť preukazovania zhodnotenia cez materiálový tok.
 • Zvyšuje sa príjem do všeobecného sektora Recyklačného fondu z 12% na 25%.
 • Spresňuje sa použitie prostriedkov Recyklačného fondu na propagáciu vo vzťahu k použitým batériám a akumulátorom.
 • Obec pri uplatnení právneho nároku na prostriedky z Recyklačného fondu podľa § 64 ods. 1 musí preukázať tok odpadu do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Druhou časťou je prijatie zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch ( v súčasnosti nahradený č. 119/2010 Z.z.) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a tretím krokom prijatie zákona č.24/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Táto základná právna norma na úseku odpadov a odpadového hospodárstva upravuje práva a povinností právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva. V zákone č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých z oblasti obalov a odpadov z obalov bol (zavedený bol systém tzv. povinnej osoby), ktorý upravuje požiadavky na zloženie, vlastnosti a označovanie obalov, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri používaní obalov a pri zbere a zhodnocovaní odpadov z obalov, pôsobnosť orgánov štátnej správy pre obaly a odpady z obalov a zodpovednosť za porušovanie povinností v oblasti obalov s cieľom

a) predchádzať vzniku a škodlivosti odpadov z obalov a znižovať ich množstvo a nebezpečnosť pre životné prostredie,
b) zamedziť prekážkam v obchodovaní, narušeniu a obmedzeniu hospodárskej súťaže.

a vzťahuje sa na všetky druhy obalov, ktoré sa uvádzajú na trh a do obehu v Slovenskej republike, a na odpady z týchto obalov bez ohľadu na miesto ich vzniku, používanie a na použitý materiál Nariadením vlády SR č. 22/2003 Z.z., boli ustanovené záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov pre sklo, plasty (bez PET), papier, kovy a osobitne pre polyetyléntereftalát (PET).

späť na Úsek odpadového hospodárstva

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list