• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
 • venujeme sa auditom od roku 1994
 • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
 • nezaujatosť
 • nezaťaženie vlastných zamestnancov
 • garancia výsledkov
žaba
Úvod -> Poskytované služby -> Úsek odpadového hospodárstva

Odpadové hospodárstvo

Úsek odpadového hospodárstva


Spoločnosť EMS Trnava zabezpečuje pre klientov všetky relevantné služby, ktoré vyplývajú pre producentov odpadov v zmysle legislatívy odpadového hospodárstva:

 • súľad s právnymi a inými požiadavkami ( zabezpečenie evidencie odpadov, hlásení pre potreby pre potreby štátnej správy odpadového a obalového hospodárstva, Recyklačného fondu, MŽPSR..)
 • naplnenie limitov pre zhodnocovanie a recykláciou odpadov a odpadov z obalov ( papiera, plastov železa a dreva ...)
 • naplnenie limitov pre odpady ktoré vyžadujú špeciálny režím ( elektroodpady, akumulátory, oleje.. )
 • vypracovanie koncepčných dokumentov pre potreby odpadového a obalového hospodárstva...
 • audity všetkých  ustanovení relevantných právnych požiadaviek, ktoré sú pre prevádzkovateľa záväzné .....
 • projekty odpadového a obalového hospodárstva
 • zhodnotenie stavu spoločnosti z hľadiska dodržiavania legislatívy SR vo všetkých komoditách životného prostredia, environmentálny inžiniering
 • odbornú  pomoc  pri zavádzaní systému ISO 14001 a  vypracovaní  podkladov  budovania environmentálneho manažmentu podľa  požiadaviek noriem 
 • konzultačnú, expertnú a auditorskej činnosť pri plnení povinností firmy ako právnickej osoby z hľadiska dodržiavania legislatívy SR na úseku ŽP v nasledovných komoditách: správneho konania, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a vôd, prevencii priemyselných havárií...

Zmeny legislativy - odpadové hospodárstvo

 

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list